Sut i gysylltu a ni / How to contact us
Safonau / Standards
Ein Cofrestr / Our Register


Codi pryder / Raising a concern
Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme
Dogfennau / Documents
Safonau gwasanaeth / Service standards
Gwasanaeth cwsmeriaid / Customer service
Home > Cymru > Ein Cofrestr / Our Register

Ein Cofrestr / Our Register


Ein Cofrestr

Un o'n prif swyddogaethau yw cynnal a chyhoeddi Cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n bodloni ein safonau. Gallwch edrych ar ein Cofrestr yn www.hcpc-uk.org/check

I chwilio’r Gofrestr, nodwch gyfenw a phroffesiwn yr unigolyn rydych am wirio ei gofrestriad. Os ydych yn ei wybod, gallwch hefyd edrych ar rif cofrestru'r gweithiwr proffesiynol a dewis y proffesiwn o'r gwymplen. Os ydych yn gyflogwr efallai y bydd ein cyfleuster 'chwiliadau cofrestreion lluosog' yn ddefnyddiol ichi. Gallwch gael mynediad iddo o'n prif wefan ac mae'n caniatáu i chi wirio statws cofrestru hyd at 100 o unigolion ar y tro.Our Register

One of our key functions is to maintain and publish a Register of health and care professionals who meet our standards. You can check our Register at www.hcpc-uk.org/check

To search the Register, enter the surname and profession of the individual whose registration you want to check. If you know it, you can also check using the registration number of the professional and selecting their profession from the drop-down menu. If you are an employer you may find our 'multiple registrant search' useful. You can access this from our main website and it allows you to check the registration status of up to 100 individuals at once.Print  Print page