Sut i gysylltu a ni / How to contact us
Safonau / Standards
Ein Cofrestr / Our Register
Codi pryder / Raising a concern


Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme
Dogfennau / Documents
Safonau gwasanaeth / Service standards
Gwasanaeth cwsmeriaid / Customer service
Home > Cymru > Codi pryder / Raising a concern

Codi pryder / Raising a concern


Codi pryder

Pa fath o achosion yr ydym yn eu hystyried

Ein prif bryder yw p'un a oes tystiolaeth sy'n dangos nad yw aelod cofrestredig yn gallu ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol. Byddwn yn ystyried pob achos yn unigol. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn penderfynu nad yw aelod cofrestredig yn gallu ymarfer yn ddiogel os bydd y dystiolaeth yn dangos ei fod yn: - anonest, wedi twyllo neu wedi camddefnyddio ymddiriedaeth rhywun;

- manteisio ar berson sy'n agored i niwed;
- methu â pharchu hawliau defnyddwyr gwasanaeth i wneud dewisiadau am eu gofal eu hunain;
- â phroblemau iechyd nad ydynt wedi delio â hwy, ac a allai effeithio ar ddiogelwch y defnyddwyr gwasanaeth;
- wedi cuddio camgymeriadau neu wedi ceisio rhwystro ein hymchwiliad;
- wedi bod mewn perthynas amhriodol gyda defnyddiwr gwasanaeth;
- wedi gwneud gweithredoedd di-hid neu’n fwriadol niweidiol;
- wedi methu â chyrraedd safonau’n ddifrifol neu’n gyson;
- yn ymwneud â chamymddwyn rhywiol neu anwedduster (gan gynnwys unrhyw ymwneud â phornograffi plant);
- yn dioddef o broblem cam-drin neu gamddefnyddio sylweddau;
- wedi bod yn dreisgar neu wedi dangos ymddygiad bygythiol, neu
- cyflawni gweithgareddau eraill, sydd yr un mor ddifrifol, ac sy'n effeithio ar hyder y cyhoedd yn y proffesiwn.

Gallwn hefyd ystyried pryderon ynghylch a wnaed cofnod ar Gofrestr yr HPC drwy dwyll neu’n anghywir.

Nid oes cyfyngiadau amser a gallwn ystyried achosion a ddigwyddodd nifer o flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, mae'n well os ydym yn cael gwybod am unrhyw bryderon mor agos at y digwyddiad ag y bo modd. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu cael y dystiolaeth orau bosibl a chysylltu â phobl sy'n gallu cofio digwyddiadau yn hawdd.

Os hoffech chi fynegi pryder am unigolyn cofrestredig, gallwch wneud hyn mewn un o'r ffyrdd canlynol.

Gallwch ddod o hyd i llyfryn yn esbonio sut i fynegi pryder yn y Gymraeg yma.

Mewn ysgrifen

Anfonwch wybodaeth am eich pryderon i'r cyfeiriad canlynol. Yr Adran Addasrwydd i Ymarfer

Y Cyngor Proffesiynau Iechyd & Gofal
Park House
184 Kennington Park Road
Llundain
SE11 4BU

Bydd angen ichi gynnwys:
• eich enw llawn a manylion cysylltu;
• cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl am y gweithiwr proffesiynol ag y gallwch, fel ei enw, ei broffesiwn a’r man gwaith;
• os yw’n bosibl, rhif cofrestru HPC y gweithiwr proffesiynol, sydd ar gael ar y Gofrestr; a
• rhowch gymaint o wybodaeth ag y bo modd am y digwyddiad, fel enwau, dyddiau a lleoliadau.

Dros y ffôn

Rydym yn deall efallai na fydd yn bosibl i chi roi eich pryderon yn ysgrifenedig, er enghraifft os oes gennych anabledd neu’n ei chael yn anodd ysgrifennu. Os mai dyma’r sefyllfa, gallwn gymryd datganiad dros y ffôn a’i anfon atoch chi i chi ei wirio a’i lofnodi. Am ragor o wybodaeth am ddarparu datganiad dros y ffôn, ffoniwch yr Adran Addasrwydd i Ymarfer a byddwn yn trefnu amser a dyddiad cyfleus i’ch ffonio.

Ffôn: 44 (0)20 7840 9814
Rhadffôn (Yn y Deyrnas Unedig): 0800 328 4218

Defnyddio’r Gymraeg mewn gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer

Mae gennym nodyn ymarfer, y gellir ei lwytho i lawr yma, sy’n esbonio'r defnydd o'r Gymraeg yn ein gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer.Raising a concern

What types of cases we can consider

Our main concern is whether there is evidence which shows that a registrant is not able to practise safely and effectively. We consider all cases individually. However, we may decide that a registrant is not able to practise safely if the evidence shows that they:

– were dishonest, committed fraud or abused someone’s trust;
– exploited a vulnerable person;
– failed to respect service users’ rights to make choices about their own care;
– have health problems which they have not dealt with, and which may affect the safety of service users;
– hid mistakes or tried to block our investigation;
– had an improper relationship with a service user;
– carried out reckless or deliberately harmful acts;
– seriously or persistently failed to meet standards;
– were involved in sexual misconduct or indecency (including any involvement in child pornography);
– have a substance abuse or misuse problem;
– have been violent or displayed threatening behaviour; or
– carried out other, equally serious, activities which affect public confidence in the profession.

We can also consider concerns about whether an entry to the HCPC Register has been made fraudulently or incorrectly.

There are no time limits and we can consider cases where events may have taken place many years ago. However, it is better if we are told about any concerns as close to the incident as possible. This will make sure that we can get the best possible evidence and contact people who are able to remember events easily.

You can find a booklet about how to raise a concern here.

If you would like to raise a concern about a registrant, you can do this in one of the following ways.


In writing

Send information about your concerns to the following address.

Fitness to Practise Department
The Health and Care Professions Council
Park House
184 Kennington Park Road
London
SE11 4BU

You will need to include:
• your full name and contact details;
• as much information about the professional as you can give, such as their name, profession and place of work;
• if possible, the professional’s HCPC registration number, which can be
found on the Register; and
• as much information about the incident as you can provide, such as names, dates and places.

By phone

We understand that it may not be possible for you to put your concerns in writing, for example if you have a disability or find writing difficult. If this is the case, we can take a statement over the phone and send it to you to check and sign. For more information about providing a statement over the phone, please call the Fitness to Practise Department and we will arrange a convenient time and date to call you.

Phone: 44 (0)20 7840 9814
Freephone (in the UK): 0800 328 4218

Use of Welsh in fitness to practise hearings

We have a practice note explaining the use of Welsh in our fitness to practise hearings which can be downloaded here.Print  Print page